b1-thumb

Materialhantering

Materialhantering hänvisar till processen att flytta, kontrollera, skydda och förvara material såsom fraktgods, varor etc. för tillverkning, undanröjning och distribution eller till och med konsumtion.
Läs mer


Den här processen är absolut nödvändig eftersom allt material måste hanteras väl för att kunna hålla det säkert samt för att nå destinationen säkert och för att bibehålla deras kvalité och tillstånd. Med andra ord, bra materialhantering är viktigt, för det kommer hjälpa dig att: Vi har färdiga standardiserade modullösningar som innebär att vi kan applicera dem på dem flesta lösningar vilket ger en låg kostnad och ett säkert system. Vi har kunder inom ett brett område.

b2-thumb

PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Bilindustrin är troligtvis den mest komplexa sektorn när det gäller att hantera kundens krav i en hård konkurrens som alltmer är kopplad till den övergripande optimeringen av produktionskostnader.
Läs mer


Komponenterna som används för att bygga maskinerna måste därför säkerställa fördelar vad beträffar optimering av produktionscykler, effektivitet och pålitlighet genom produktens livscykel. I detta sammanhang måste leverantören mer och mer inta rollen av en pålitlig partner som kan konstruera (som medkonstruktör) lösningar som passar kundens olika behov och ge en världsomspännande service; en av de viktigaste faktorerna.
Svensk fordonsindustri utgör en mycket viktig del av det svenska näringslivet och genererar cirka 500 000 arbetstillfällen. 71 000 av dessa återfinns i leverantörsleden, vilket motsvarar nästan 30 procent av hela Sveriges verkstadsindustri. Det har beräknats att den svenska fordonsindustrins export är värd cirka 180 miljarder kronor, motsvarande 12 procent av Sveriges totala export. Den omfattande exporten kan till viss del förklaras av att Sverige har tre framträdande fordonstillverkare i form av Scania, Volvo Lastvagnar och Volvo Personvagnar.
Marknaden för fordonsindustri är omfattande såväl i Sverige som internationellt sett. Den totala omsättningen hänförlig till fordonsindustrin representerar cirka 6,9 procent av hela BNP inom EU. Fordonsindustrin är även EU:s största investerare i forskning och utveckling. Av den totala kostnaden för forsknings- och utvecklingsarbete inom EU är cirka 25 procent hänförligt till fordonsindustrin. Det kan vidare noteras att cirka 12,9 miljoner personer sysselsätts av fordonsindustrin, vilket motsvarar drygt 5 procent av EU:s befolkning med anställning.
Livsmedelsbranschen.
Det finns många föreställningar om den industri som producerar mat. Det beror till viss del på att vi fortfarande har lite svårt att acceptera att vi har släppt tillverkningen av mat till andra. Att vi i stället för att själva odla, slakta, stycka, tillaga, baka, safta och sylta köper allt mer förberedd mat gjord av stora eller små företag, innehållandes råvaror från hela världen.

Vi är inte alldeles bekväma i det moderna urbana samhället, där mat har blivit en vara bland andra. Mat är trots allt något som vi måste känna sådant förtroende för att vi är beredda att stoppa det i munnen och bokstavligen göra det till en del av oss själva. Därför är inte livsmedelsindustrin riktigt vilken industri som helst utan kräver stort kunnande som aktör i denna bransch.
Den ständiga effektivitetsökningen i produktionsanläggningarna kan endast erhållas genom integrering av tekniska lösningar och komponenter i system som är konstruerade för att optimera varje steg i produktionsprocessen. Livsmedelsindustrin karaktäriseras av den ständiga efterfrågan på tillförlitliga lösningar som säkerställer ökad produktivitet utan att kompromissa med flexibilitet och kvalitet. Precisionen och produktionshastigheten i systemen är nyckelfaktorer för att skapa en stor konkurrerande fördel för kunden. På samma sätt är operatörens säkerhet viktig, både när det gäller produktion och underhåll.
ACG Kinna Automatic AB arbetar i denna bransch som en komplett leverantör av automations tjänster.

b3-thumb

MARIN

Transporter med båtar är ett väldigt energieffektivt sätt att frakta varor.
Läs mer


Trots detta finns det ändå många och svåra miljöproblem med sjöfarten. Även här finns ett behov av att sänka utsläppen av kol-, svavel- och kväveoxider. Detta gäller all sjöfartstrafik. Med moderna system kan man drastiskt sänka utsläppen till nivåer. ACG Kinna Automatic AB tar uppdrag inom denna sektor.

b4-thumb

MASKINBYGGARE

Mot den industriella marknaden vänder vi oss till kunder inom OEM samt slutanvändare.
Läs mer


Med vår unika branschkompetens och långa erfarenhet av totalåtaganden, genomför vi globala slutleveranser med förståelse för olika direktiv, standarder och höga krav på hög flexibilitet. Vi har lång och bred erfarenhet och kan erbjuda den lösningar som passar ert behov bäst.

b5-thumb

VATTENKRAFT

Vattenkraft står för knappt hälften av produktionen av elektricitet i Sverige.
Läs mer


De mest kraftproducerade älvarna är Luleälven i Norrbotten, samt Indalsälven i Medelpad. De största svenska vattenkraftverken finns i övre Norrland. De så kallade nationalälvarna, Kalix älv, Torne älv, Piteälven och Vindelälven, liksom en rad andra älv sträckor och åar, är genom riksdagsbeslut skyddade från vidare utbyggnad. I Piteälven finns dock ett kraftverk, Sikfors, och ett par regleringsmagasin, och Vindelälven flyter ihop med Umeälven strax uppströms om Stornorrfors kraftverk.

Cirka 85% av Sveriges vattendrag är utbyggda med vattenkraft. Totalt finns runt 1900 vattenkraftverk i Sverige, och av dessa har ca, 3% fiskvägar eller om löp. I Sverige finns ännu ingen lagstiftning som förpliktigar exploatören att bygga faunapassager. Det finns cirka 1 800 vattenkraftverk i Sverige.[1] Av dem är drygt 200 större, med definitionen att de har en effekt på 10 megawatt eller mer. Den svenska vattenkraften producerar mellan 50 och 75 TWh per år beroende på vattentillgång, på ett normalår produceras ungefär 65 TWh.
ACG Kinna Automatic AB är verksam i vattenkraften området genom partners skap där vi levererar tjänster och kompletta system.